Tilaus- ja toimitusehdot

Lue tilaus- ja toimitusehtoja UG Brewery Oy:n verkkokaupasta alla.
UG BREWERY OY:N VERKKOKAUPAN SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

1 Yleiset ehdot

Nämä sopimusehdot sisältävät UG BREWERY Oy:n (”UG BREWERY ”) unitedgypsies.fi-verkkokauppapalvelun (”Palvelu”) välityksellä tilattavien Tuotteiden tilausta, toimitusta ja peruuttamista koskevat ehdot. Tuotteiden myyntiin sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä.

Tilatessaan tuotteita Palvelusta Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. UG BREWERY pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat UG BREWERYn internetsivuilla.

2 Määritelmät

Kuluttaja-asiakas tai Asiakas tarkoittaa Palvelua käyttävää, 18 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, joka tilaa Tuotteita yksityiseen käyttöönsä.

Mieto alkoholituote tarkoittaa alkoholituotetta, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Tuote tarkoittaa kaikkia UG BREWERYn myymiä tuotteita.

3 Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

Asiakas voi tehdä tuotteiden tilauksen Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja maksettuaan sen. Asiakas vastaa UG Brewerylle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. UG Brewery ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Tuotteita tilaavien Asiakkaiden tulee olla täysi-ikäisiä. UG Brewery myy Mietoja alkoholituotteita vähintään 18 vuotta täyttäneille henkilöille.

UG Breweryllä on oikeus poistaa Asiakkaan tekemä tilaus, jos Asiakas rikkoo tai kiertää Palvelun ehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti. UG Brewery pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta Tuotteita Asiakkaalle.

UG Brewery ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin Palvelusta johtuvasta syystä. UG Brewery ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta tai mellakasta, UG BREWERYn riippumattomasta häiriöstä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttamasta keskeytyksestä tai työtaistelutoimesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa UG Breweryn keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Kunkin Tuotteen tai palvelun pääominaisuudet ja hinta ilmoitetaan tuotesivulla. Tuotteen sisältämät allergeenit käyvät ilmi tuotteen etiketistä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös Tuotteen saatavuus ja saatavuuteen mahdollisesti liittyvät rajoitukset. Mikäli tilatun Tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, UG Brewery ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

UG Brewery pidättää oikeuden asettaa tilattavien Tuotteiden lukumäärään liittyviä rajoituksia tai ehtoja. UG Brewery pidättää oikeuden asettaa Tuotteille hintakatto, jota ylittävältä osalta Tuotteita ei voi tilata. Asiakkaalla ei ole oikeutta yrittää kiertää hintakattoa useilla perättäisillä tilauksilla. Mikäli Asiakas tekee useita perättäisiä tilauksia, kaikki tilaukset otetaan huomioon sen laskemisessa, ylittyykö hintakatto kyseisen Asiakkaan osalta.

Tuotteen toimituskulut ilmoitetaan ennen ostamista. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa. UG Brewery toimittaa Tuotteet Asiakkaan kanssa ennalta sovittuun UG Breweryn myymälään.

4 Maksutavat

Asiakas maksaa tilatut Tuotteet tilauksen yhteydessä UG Breweryn hyväksymillä maksutavoilla. Maksutavat ilmoitetaan tarkemmin Palvelussa.

5 Tuotteiden noutaminen ja luovuttaminen

Asiakas voi noutaa Tuotteet sovitusta UG Breweryn myymälästä. Tuotteita voidaan luovuttaa Asiakkaille vain UG Breweryn myymälöiden aukioloaikoina.

Vastaanottavan henkilön tulee täyttää näiden ehtojen sekä muut lain edellyttämät luovutuksen edellytykset.

Tilatut Tuotteet luovutetaan Asiakkaalle edellyttäen, että:

Mietoja alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 18 vuotta.
asianomainen ei käyttäydy häiritsevästi eikä ole selvästi päihtynyt; tai
ei ole perusteltua syytä olettaa alkoholijuoman luvatonta luovuttamista tai välittämistä. Mikäli alkoholijuomia kuljetetaan palkkiota vastaan (esim. kuljetusyritykset tai taksi) on kyse lainvastaisesta välittämisestä.
jos vastaanottaja on toinen henkilö kuin tilaaja, luovutetaan tilaus vain tilausvahvistusta vastaan.
Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan luovutuksen yhteydessä ja UG Brewery tallentaa henkilön nimen väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyn ja selvittämisen sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Asiakkaan tulee noutaa tilaamansa Tuotteet myymälästä 10 päivän kuluessa saapumisilmoituksesta. Mikäli Kuluttaja-asiakas ei nouda tilaamiansa Tuotteita edellä mainituissa ajoissa, UG Brewery voi halutessaan katsoa Kuluttaja-asiakkaan käyttäneen jäljempänä kohdassa 6 kuvattua peruuttamisoikeuttaan, jonka jälkeen Alko palauttaa tuotteista maksetun hinnan Kuluttaja-asiakkaalle kohdassa 6 kuvatun mukaisesti.

Päätäntävalta Tuotteiden luovuttamisesta on aina Tuotteet luovuttavan UG Breweryn myymälän henkilökunnalla.

6 Peruuttamis- ja palautusoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus. Kuluttaja-asiakkaan on tehtävä UG Brewerylle peruuttamisilmoitus 14 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottohetkestä ja Tuote on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttamisohje ja käytettävissä oleva peruuttamislomake on toimitettu tilausvahvistuksen yhteydessä. Pelkkä Tuotteen palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä, vaan Kuluttaja-asiakkaan on myös tehtävä erillinen peruuttamista koskeva ilmoitus. Mikäli Kuluttaja-asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tulostaa lomaketta, voi lomaketta pyytää ottamalla yhteyttä UG Breweyn asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakkaan on lisäksi esitettävä palautuksen yhteydessä tilausvahvistus/kuitti ostoksestaan. Kuluttaja-asiakas voi palauttaa Tuotteet tuomalla ne UG Breweryn myymälään. Kuluttaja-asiakas voi jättää palautettavat Tuotteet myös postin kuljetettavaksi. Tuotteet on tällöin pakattava huolella, jotta ne eivät vahingoitu tai mene rikki. Kuluttaja-asiakas vastaa Tuotteiden palautuskustannuksista, kuten pakkaus- ja lähetyskustannuksista.

Kuluttaja-asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa Tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, sillä muussa tapauksessa Kuluttaja-asiakas menettää palauttamisoikeutensa. Palautettavan Tuotteen tulee olla myyntikuntoinen ja alkuperäisen myyntipakkauksen siisti ja täydellinen. Avattua Tuotetta ei voi palauttaa. Kuluttaja-asiakkaan on palautettava Tuotteet alkuperäisissä myyntipakkauksissaan. Pahvisen kuljetuspakkauksen voi avata.

Asianmukaisesti palautettujen Tuotteiden hinta maksetaan Kuluttajalle takaisin viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Kuluttaja-asiakas on tehnyt peruuttamisilmoituksen ja palauttanut Tuotteet UG Brewerylle. Mikäli Kuluttaja-asiakas palauttaa vain osan tilauksesta, ei toimituskuluja palauteta. Rahat palautetaan samalla maksutavalla, jota Kuluttaja-asiakas käytti tilauksen tekemisen yhteydessä.

Mikäli Kuluttaja-asiakas peruuttaa Tuotteiden tilauksen antamalla nimenomaisen peruuttamisilmoituksen tai jättämällä Tuotteet noutamatta, on UG Breweryllä oikeus harkintansa mukaan joko vapauttaa kyseiset Tuotteet myyntiin tai tarvittaessa tuhota Tuotteet.

7 Virheilmoitukset ja vastuunrajoitus

UG Breweryllä on Tuotteissa ja toimituksessa olevista virheistä kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu. Kuluttaja-asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä UG Brewerylle kohtuullisessa ajassa, jotta UG Breweryllä on mahdollisuus korjata mahdollinen virhe tai hyvittää se muutoin. Asiakkaan tulee toimittaa virheellinen Tuote UG Breweryn myymälään. Toimituksessa olevasta virheestä ilmoittaessaan Asiakas on velvollinen esittämään tilausvahvistuksen/kuitin tekemästään tilauksesta. UG Brewery korvaa virheellisen Tuotteen tai hyvittää sen muutoin.

Virheilmoitukset tulee laatia kirjallisena. Ainoastaan kirjalliset virheilmoitukset käsitellään. Virheilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen myynti@unitedgypsies.fi tai postitse osoitteeseen UG Brewery Oy, Hemmolankatu 26 b, 08150, Lohja.

Ellei kuluttajansuojalain pakottavista säännöksistä muuta seuraa, UG Brewery ei vastaa mistään Kuluttaja-asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja UG Breweryn vastuu Kuluttaja-asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu kaupan kohteena olevien Tuotteiden kokonaishintaa vastaavaan määrään.

8 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan UG Breweryn ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu Tietosuojaselosteessa, joka on nähtävissä UG Breweryn internetsivuilla.

9 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä tilaus- ja toimitusehdoista johtuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan UG Breweryn ja Asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyys Kuluttaja-asiakkaan kotipaikan tuomiopiirin yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus viedä näistä ehdoista syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Kuluttaja-asiakas voi halutessaan käynnistää erimielisyyden ratkaisun myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta (http://ec.europa.eu/odr).

10 UG Breweryn yhteystiedot

UG Breweryn päätoimipaikan osoite on:
UG Brewery Oy, Hemmolankatu 26 b, 08150

UG Breweryn asiakaspalvelun yhteystiedot:
Sähköposti: myynti@unitedgypsies.fi

Puhelinnumero: 0505969024